Privacyverklaring

NME foundation B.V., gevestigd aan Prinsegracht 27, 2512 EW Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
NME foundation B.V.
Prinsegracht 27
2512 EW Den Haag
Website: www.nme-foundation.nl
E-mail: info@nme-foundation.nl
Telefoon: 070 707 17 66

J.W.L. Hoekstra is de Functionaris Gegevensbescherming van NME foundation en is te bereiken via info@nme-foundation.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

NME foundation verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht (in het geval van artiesten of derden die wij inhuren voor het leveren van entertainment)
 • Geboortedatum (in het geval van artiesten of derden die wij inhuren voor het leveren van entertainment)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (in het geval van artiesten of derden die wij inhuren voor het leveren van entertainment ten behoeve van het uitbetalen van gages en vergoedingen)
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nme-foundation.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
NME foundation verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling 
 • Contact te kunnen hebben in het kader van reguliere bedrijfsvoering, zoals voor het inhuren van een artiest of contact met betrekking tot uw evenement
 • Verzenden van marketingmiddelen voor nieuwe evenementen of producten (indien u heeft aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
NME foundation verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
NME foundation neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NME foundation) tussen zit. NME foundation gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
 • een Microsoft Access database waarin de klant- en leveranciergegevens standaard tien jaar worden bewaard ten behoeve van statistische gegevens voor intern gebruik. Deze bevindt zich op een encrypted NAS achter een firewall;
 • andere Microsoft Office applicaties ten behoeve van planmatige en financiële afhandeling van projecten, welke zich tevens op de encrypted NAS achter een firewall bevinden;
 • SalarFusion ten behoeve personeels- en salarisadministratie in de beveiligde online omgeving van Salar.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NME foundation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 • Personalia, telefoonnummer, e-mailadres en projectgevens van opdrachtgevers: tien jaar ten behoeve van statistische gegevens voor intern gebruik en bewijs voor overheidsinstanties.
 • Personalia, telefoonnummer, e-mailadres, projectgevens en rekeningnummer van toeleveranciers: deze gegevens blijven bewaard tot u als toeleverancier aangeeft dat wij ze niet meer mogen bewaren, om u in nieuwe opdrachten te kunnen voorzien. Daarnaast bewaren we deze gegevens ten behoeve van statistische gegevens voor intern gebruik en bewijs voor overheidsinstanties.
Delen van persoonsgegevens met derden
NME foundation verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
zie hier voor meer informatie
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NME foundation en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nme-foundation.nl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Na controle van uw identiteit verwijderen wij de kopie van uw identiteitsbewijs direct. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
NME foundation wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NME foundation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nme-foundation.nl